Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r.

30.11.2023

RESBUD SE opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r.

RESBUD SE opublikował skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy za trzeci kwartał 2023 r. W tym okresie sprawozdawczym Grupa RESBUD wykazała skonsolidowane przychody w wysokości 10,5 mln zł, zysk z działalności operacyjnej na poziomie 762 tys. zł i stratę netto liczącą 3,9 mln zł. Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa notuje skonsolidowane przychody w wysokości 15,8 mln zł, stratę na działalności operacyjnej na poziomie 39,9 mln zł i stratę netto liczącą 43,9 mln zł. Strata netto oraz spadek przychodów w porównaniu do ubiegłego roku są spowodowane przede wszystkim zbyciem rosyjskich aktywów Grupy – spółki Energokomplekt OOO – i nabyciem pakietu kontrolnego uzbeckiej spółki Elektrqishloqqurilish JSC, będącej jednym z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej. Transakcja ta nie tylko oznacza finalizację transformacji portfolio Grupy po wybuchu wojny na Ukrainie, ale także umożliwia RESBUD SE ekspansję na dynamicznie rosnącym rynku Azji Środkowej.

  • Przychody ze sprzedaży Grupy RESBUD po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosły 15,8 mln zł i są niższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Na spadek przychodów w ujęciu rocznym miało wpływ przede wszystkim zbycie rosyjskiego aktywa – spółki Energokomplekt OOO – i nabycie spółek Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC, posiadających pakiet kontrolny w spółce Elektrqishloqqurilish JSC.
  • Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa RESBUD wykazuje stratę na działalności operacyjnej w wysokości 39,5 mln zł. Wpływ na ten wynik miały przede wszystkim zarachowane należne odsetki od pożyczek otrzymanych, różnice kursowe oraz strata na sprzedaży udziałów rosyjskiej firmy Energokomplekt OOO z siedzibą w Jekaterynburgu.
  • Wynik EBITDA, rozumiany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniósł -38,9 mln zł i jest on spowodowany dokonanymi odpisami na sprzedane rosyjskie aktywo oraz wynikami zakupionych dwóch spółek, posiadających pakiet kontrolny w Elektrqishloqqurilish JSC.
  • Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa RESBUUD zanotowała stratę netto w wysokości 39,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wypracowała zysk na poziomie 11,8 mln zł. Znaczący spadek zysku netto r/r spowodowany jest czynnikami wymienionymi powyżej.

Na nasze wyniki w trzecim kwartale tego roku, jak i w dwóch poprzednich, wpływ miała przede wszystkim transakcja zbycia rosyjskich aktywów w zamian za 100 proc. udziałów w dwóch spółkach posiadających pakiet kontrolny w uzbeckiej spółce Elektrqishloqqurilish JSC. W ubiegłych latach spółka ta była objęta procesem prywatyzacji i transformacji, wypracowując w tym okresie niższe wyniki na sprzedaży niż w latach poprzednich. Aktualnie koncentrujemy się na jej restrukturyzacji i rozwoju. Spodziewamy się, że pierwsze finansowe efekty prowadzonych przez nas działań będą widoczne już wkrótce, a wynik Elektrqishloqqurilish JSC na sprzedaży na koniec tego roku będzie kilkadziesiąt procent wyższy niż w 2022 r. – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

W III kw. br. nastąpiły znaczące zmiany w organizacji i strukturze Grupy RESBUD, które miały znaczący wpływ na wypracowane wyniki. 6 września 2023 r. spółka RESBUD SE oraz jej spółka zależna – Conpol sp. z o.o. – zawarły umowę, na mocy której nabyły 100% udziałów w spółkach Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC, posiadających pakiet kontrolny spółki Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkiencie (Republika Uzbekistanu), tj. 95 144 akcje reprezentujące 58,41% w kapitale zakładowym spółki Elektrqishloqqurilish JSC. Nabycie udziałów w tych spółkach nastąpiło z chwilą podpisania umowy.

Tytułem zapłaty ceny za nabywane udziały RESBUD SE oraz Conpol sp. z o.o. przeniosły na zbywającego 100% udziałów w spółce Energokomplekt OOO, wchodzącej dotychczas w skład Grupy RESBUD. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy RESBUD na dzień 30 września 2023 r. zostały ujęte w skróconym raporcie skonsolidowanym za III kwartały 2023 roku i podlegają konsolidacji metodą pełną.

Sektor energetyczny Republiki Uzbekistanu intensywnie się rozwija i aktywnie finansuje. Jednym z kluczowych lokalnych graczy na rynku budowlanym w sektorze energetycznym jest właśnie Elektrqishloqqurilish JSC. Prawie stuletnie doświadczenie budowlane, ekspercki personel firmy i jej zaplecze techniczne gwarantują szeroki zakres realizowanych przez nią prac – od linii niskiego napięcia po linie 500 kV czy budowę i przebudowę podstacji elektroenergetycznych. Zamierzamy w pełni wykorzystać ten potencjał, używając do tego naszego know-how i doświadczenia, aby zbudować silną pozycję Grupy RESBUD na dynamicznie rozwijającym się rynku uzbeckim – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Ze względu na fakt, że Elektrqishloqqurilish JSC ma dwa przedsiębiorstwa zależne specjalizujące się w produkcji – konstrukcji metalowych w Namangan i wyrobów gotowych w Kuvasay – możliwe jest zawieranie umów na budowy „pod klucz”. Ponadto, system oddziałów pozwala pokryć spółce całą Republikę Uzbekistanu – mechaniczne kolumny budowlane znajdują się od Nukus na zachodzie do Andiżana na wschodzie, a rozwinięta logistyka wewnętrzna firmy zapewnia sprawne funkcjonowanie wszystkich działów spółki i optymalne wykorzystanie jej możliwości i zasobów.

Dynamiczny rozwój Elektrqishloqqurilish JSC pod nowym kierownictwem potwierdzają podpisane jeszcze we wrześniu br. nowe kontrakty – pierwszy, o wartości ok. 5,8 mln zł,  chińską spółką „HEX Solar” LLC na wykonanie prac w ramach projektu „Budowa linii napowietrznej 220 kV Podstacja »Sherabad-2« — Podstacja »Surkhan-500«” oraz drugi, o wartości ok. 1,9 mln zł, z China Nuclear Industry 22 ND Construction na dostawę materiałów w ramach projektu pn. „Budowa linii przesyłowej 110 kV/10 kV dla nowej przepompowni ścieków AVVAL-LAGON”.

Natomiast w październiku br. Elektrqishloqqurilish JSC podpisała dwie kolejne umowy, na łączną wartość blisko 6 milionów dolarów. Pierwszy zawarty kontrakt obejmuje wykonanie prac w ramach projektu pn. „Budowa linii napowietrznych 500 kV z podstacji Koltsevaya do podstacji Tashkient i z GES-20 do podstacji Koltsevaya”. Zamawiającym jest chińska spółka Xian Electric Engineering CO LTD – jeden z największych chińskich wykonawców prac inżynieryjnych na sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych na rynkach zagranicznych. Przedmiotem drugiej umowy jest dostawa konstrukcji żelbetowych, wież transmisyjnych 110kV wraz z osprzętem oraz budowa linii przesyłowej energii elektrycznej 110kV dla nowej pompowni Avval-Lagoh, na zlecenie China Nuclear Industry 22ND Construction CO LTD.

Analizując wyniki polskich spółek z Grupy RESBUD, w okresie od lipca do września 2023 roku Conpol Sp. z o.o. osiągnęła słabszy wynik ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku 2022, natomiast Uniwersim Sp. z o.o. do końca września 2023 roku uzyskała sprzedaż większą o 42% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022.

W omawianym okresie, Zarząd RESBUD SE kontynuował również prace nad zmianą depozytu macierzystego dla wszystkich akcji spółki. W ich efekcie, od 12 października 2023 roku depozytem macierzystym dla RESBUD SE, w miejsce dotychczasowego NASDAQ CSD oddział w Estonii, jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podlegać będą wszystkie akcje RESBUD SE, tj. zarówno akcje notowane, jak i akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd RESBUD SE kontynuował także procedurę dopuszczenia do obrotu na GPW w Warszawie 78 873 421 akcji wyemitowanych w drodze emisji bonusowej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2022 r. W efekcie tych prac, RESBUD SE m.in. opublikował w dniu 9 listopada br. nowy Dokument Informacyjny.

Akcje mają pokrycie w środkach zgromadzonych na kapitale zapasowym, który, zgodnie z przepisami prawa, nie może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Chcąc umożliwić akcjonariuszom udział w pośredniej dystrybucji środków z kapitału zapasowego oraz w odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez część akcjonariuszy, Zarząd podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, tj. przeprowadzenia tzw. emisji bonusowej – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE.

 

O spółce Elektrqishloqqurilish JSC

Elektrqishloqqurilish JSC jest spółką działającą w sektorze elektroenergetyki, zajmującą się produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych w Republice Uzbekistanu, a także produkcją wyrobów stalowych i żelbetowych. Spółka zatrudnia ok. 900 osób, a jej park maszynowy liczy 430 maszyn, w tym m.in. ciężarówki, buldożery, żurawie samochodowe, maszyny hydrauliczne, koparki czy mobilne stacje zasilania. Rozwinięta logistyka wewnętrzna firmy zapewnia sprawne funkcjonowanie wszystkich działów spółki i optymalne wykorzystanie jej możliwości i zasobów.

Elektrqishloqqurilish JSC jest uważana za jednego z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznej w Azji Środkowej – wykonywał prace energoelektryczne dla takich firm produkcyjnych jak: Hyundai Engineering, Eriell, Hengyuan Group Co. Ltd. czy Lukoil. Przedsiębiorstwo posiada w swoich aktywach Fabrykę Konstrukcji Żelaznych Namangan, Fabrykę Wyrobów Betonowych Kuvasoy, Zakład Produkcji Urządzeń Technologicznych w Taszkencie i inne aktywa.

 

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, elektroenergetyki i inżynierii lądowej oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Conpol Sp. z o.o., Uniwersim Sp. z o.o. oraz Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkiencie – poprzez spółki: Grid Solutions Sp. z o.o. oraz United Grid Solutions Sp. z o.o.), zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

Kontakt IR: ir@resbud.pl

Do góry