Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe Grupy RESBUD za 2023 r.- rekordowy zysk netto przy dynamicznej ekspansji na rynkach Azji Środkowej

10.05.2024

Wyniki finansowe Grupy RESBUD za 2023 r.- rekordowy zysk netto przy dynamicznej ekspansji na rynkach Azji Środkowej

RESBUD SE opublikował sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD oraz jednostki dominującej (RESBUD SE) za 2023 rok. W tym okresie sprawozdawczym Grupa RESBUD wykazała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 41,6 mln zł i zysk netto na poziomie 23,1 mln zł.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała znaczący wzrost zysku i rentowności pomimo spadku przychodów, który był spowodowany przede wszystkim zbyciem rosyjskiej spółki Energokomplekt OOO, generującej znaczący udział przychodów Grupy. Tytułem zapłaty za rosyjskie aktywa Grupa nabyła pakiet kontrolny uzbeckiej spółki Elektrqishloqqurilish JSC, będącej jednym z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej.

  • Zysk netto Grupy RESBUD w 2023 r. wyniósł 23,1 mln zł i jest znacząco wyższy niż osiągnięty w 2022 r. wynik w wysokości 6,5 mln zł. Istotny wpływ na osiągnięty w ubiegłym roku wynik miały przychody finansowe w wysokości 29,6 mln zł, związane z cofnięciem odpisów utworzonych w 2022 roku;
  • Przychody ze sprzedaży Grupy w 2023 r. wyniosły 41,6 mln zł i były niższe w porównaniu do poprzedniego roku. Na spadek przychodów w ujęciu rocznym miało wpływ przede wszystkim zbycie rosyjskiego aktywa – spółki Energokomplekt OOO, która generowała większość przychodów Grupy. W zamian Grupa nabyła udziały w spółkach Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC, posiadających pakiet kontrolny w spółce Elektrqishloqqurilish JSC, będącej jednym z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej.
  • Rekordowy zysk netto wypracowany przez spółki z Grupy pozwolił na znaczącą poprawę większości wskaźników finansowych, dot. zarówno rentowności, płynności, jak i zadłużenia.

Rok 2023 był dla RESBUD SE rokiem restrukturyzacji i rozwoju Grupy. Po długich rozmowach i negocjacjach zakończyliśmy transakcję zbycia rosyjskich aktywów, które, pomimo generowania wysokich przychodów, stanowiły jednocześnie wysokie ryzyko dla naszych udziałowców. W zamian za udziały w rosyjskiej spółce nabyliśmy pakiet kontrolny w Elektrqishloqqurilish JSC, jednym z kluczowych wykonawców sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej. Uważamy to za duży sukces w sytuacji, gdy większość wycofujących się z Rosji firm oddawało swoje tamtejsze aktywa znacznie poniżej ich wartości rynkowej, nierzadko za symbolicznego dolara – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

6 września 2023 r. RESBUD SE oraz jej spółka zależna – Conpol sp. z o.o. – zawarły umowę, na mocy której nabyły 100% udziałów w spółkach Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC, posiadających pakiet kontrolny uzbeckiej spółki Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkiencie, tj. akcje reprezentujące 58,41% w kapitale zakładowym spółki Elektrqishloqqurilish JSC.

Tytułem zapłaty za nabywane udziały RESBUD SE oraz Conpol sp. z o.o. przeniosły na zbywającego 100% udziałów w spółce Energokomplekt OOO, wchodzącej do września 2023 r. w skład Grupy RESBUD.

Następnie RESBUD SE nabył bezpośrednio od spółki Grid Solutions LLC pakiet 2 107 akcji spółki Elektrqishloqqurilish JSC, stanowiący 1,29% kapitału zakładowego uzbeckiej spółki.

Elektrqishloqqurilish JSC jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw na rynku budowlanym w sektorze energetycznym Uzbekistanu. Sektor ten intensywnie się rozwija, pozyskując finansowanie m.in. z Banku Światowego, Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju czy Azjatyckiego Banku Rozwoju. W Uzbekistanie planowany jest rozwój zarówno głównych, jak i dystrybucyjnych sieci elektrycznych – w sumie ponad trzech tysięcy kilometrów linii 550 kV i czterech tysięcy kilometrów linii 220 kV, a także budowa 44 nowych podstacji, przebudowa i modernizacja większości istniejących oraz budowa nowych elektrowni cieplnych i wodnych, farm wiatrowych i stacji fotowoltaicznych. W sumie w tym kraju planowane jest prawie dwukrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej.

– Obecnie koncentrujemy się na restrukturyzacji Elektrqishloqqurilish JSC, aby rozwinąć i wykorzystać jej potencjał na szybko rosnącym rynku środkowoazjatyckim. Od przejęcia przez nas udziałów, do końca 2023 r., spółka zawarła kontrakty o wartości blisko 9 mln USD, zaś cały 2023 r. zamknęła z portfolio kontraktów o wartości ponad 21 mln USD. W 2023 r. Elektrqishloqqurilish JSC poniosła nakłady inwestycyjne przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń. W tym roku obrotowym planujemy kolejne inwestycje, w tym unowocześnienie parku maszynowego do produkcji konstrukcji stalowych, w celu zwiększenia mocy produkcyjnych spółki. Zwiększone zdolności produkcyjne pozwolą na zwiększenie portfela zamówień na rynkach środkowoazjatyckich, ale także na zaoferowanie atrakcyjnych produktów na polskim rynku – podkreślił Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

Działalność kolejnej spółki należącej do Grupy RESBUD SE – Conpol Sp. z o.o. – jest ściśle uzależniona od koniunktury w budownictwie w Polsce. W 2023 r. koniunktura w branży budowlanej była niesprzyjająca – według GUS w lipcu 2023 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znalazł się na poziomie minus 7,9. Z uwagi na uwarunkowania rynkowe, działalność spółki w raportowanym okresie była prowadzona w ograniczonym zakresie.

W 2023 roku odnotowano znaczący wzrost produkcji w branży produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów, co przełożyło się na wzrost sprzedaży produktów kolejnej spółki z Grupy RESBUD – Uniwersim Sp. z o.o.

W raportowanym okresie, 12 października 2023 roku, nastąpiła zmiana depozytu macierzystego dla wszystkich akcji Emitenta – z NASDAQ CSD oddział w Estonii na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podlegają wszystkie akcje Spółki, tj. zarówno akcje notowane, jak i akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

W grudniu 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dopuścił do obrotu giełdowego ponad 78 mln akcji RESBUD SE z tzw. emisji bonusowej. Akcje zostały przydzielone automatycznie podmiotom, które były akcjonariuszami RESBUD SE po zakończeniu sesji giełdowej 27 maja 2022 r.

Cieszy nas, że 2023 r. zamykamy z imponującym wzrostem zysku i rentowności całej Grupy. Poprawiliśmy również wskaźniki zadłużenia i obecnie kształtują się one na satysfakcjonujących nas poziomach, niezagrażających funkcjonowaniu Grupy. Zadłużenie Grupy wynika między innymi z zaciągniętych pożyczek oraz zobowiązań dotyczących rozliczeń związanych ze zmianami w strukturze grupy. Wysokość tych zobowiązań nie stanowi zagrożenia dla naszej działalności. Mamy więc stabilne podstawy finansowe do dalszego rozwoju naszej grupy – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE.

Do góry