Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SE w tys. EUR
2020.12.31 2021.12.31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 61 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -342 374
Zysk (strata) brutto -347 -94
Zysk (strata) netto -347 -467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -221 -4 991
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 45 2 178
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 147 731
Przepływy pieniężne netto, razem -29 3 548
Aktywa razem 1954 77 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 614 990
Zobowiązania długoterminowe 0 990
Zobowiązania krótkoterminowe 614 42 816
Kapitał własny 1340 33 677
Kapitał zakładowy 1991 26 028
Liczba akcji (w szt.) 18 100 000 236 620 263
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR) -0,02 0,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) -0,02 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,07 0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,07 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0 0
Do góry