Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe roczne

tys. PLN tys. EUR
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE -SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2023 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2022
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
I. Przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne 46 872 294 853 10 351 64 223
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 352 10 080 519 2 196
III. Zysk (strata) brutto 18 672 9 465 4 123 2 062
IV. Zysk (strata) netto 23 069 6 486 5 094 1 413
tys. PLN tys. EUR
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE -SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2023 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2022
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 949 -79 584 35 763 -17 334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -151 307 24 867 -33 413 5 416
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 985 41 382 -880 9 014
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 657 -13 335 1 470 -2 905
tys. PLN tys. EUR
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE -SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 171 617 200 306 39 470 42 710
X. Zobowiązania długoterminowe 122 369 22 301 28 144 4 755
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 49 248 178 005 11 327 37 955
XII. Kapitał własny 277 031 150 893 63 715 32 174
XIII. Kapitał podstawowy 159 301 159 301 34 704 34 704
XIV. Liczba akcji (w szt.) 315 493 684 315 493 684 315 493 684 315 493 684
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,07 0,02 0,02 0,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,48 0,20 0,10
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,48 0,20 0,10
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Kurs EUR/PLN 01.01.2023 01.01.2022
31.12.2023 31.12.2022
sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych – kurs NBP średni z okresu 4,5284 4,5911
sprawozdanie z sytuacji finansowej- kurs NBP z ostatniego dnia okresu 4,348 4,6899

 

Do góry