Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SE w tys. PLN
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291 789,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 080,00
Zysk (strata) brutto 9 465,00
Zysk (strata) netto 6 486,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -79 584,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 867,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 382,00
Przepływy pieniężne netto, razem 2 983,00
Aktywa razem 351 199,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 200,00
Zobowiązania długoterminowe 22 301,00
Zobowiązania krótkoterminowe 178 005,00
Kapitał własny 150 893,00
Kapitał zakładowy 159 302,00
Liczba akcji (w szt.) 315 493 684,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR) 0,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0,00

 

WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SE w tys. EUR
2020.12.31 2021.12.31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 61 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -324 374
Zysk (strata) brutto -347 -94
Zysk (strata) netto -347 -467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -221 4 991
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 45 -2 178
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 147 731
Przepływy pieniężne netto, razem -29 3 548
Aktywa razem 1954 77 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 614 990
Zobowiązania długoterminowe 0 990
Zobowiązania krótkoterminowe 614 42 816
Kapitał własny 1340 33 677
Kapitał zakładowy 1991 26 028
Liczba akcji (w szt.) 18 100 000 236 620 263
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR) -0,02 0,00
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) -0,02 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,07 0,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,07 0,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0 0
Do góry