Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Materiały informacyjne

Prezentacje Spółki

Okresy zamknięte

Z dn. 13.01.2021

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w 2021 roku, RESBUD SE informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych1:

31.03.2021-30.04.2021: przed publikacją raportu rocznego za rok 2020 roku
31.08.2021-30.09.2021: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że:

  • raport roczny za 2020 rok zostanie przekazany 30 kwietnia 2021 roku,
  • raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2021 roku.

Ustalone przez Spółkę terminy przekazania raportów okresowych, są zgodnie z obowiązkami zawartymi w estońskiej ustawie o rynku papierów wartościowych (Väärtpaberituru seadus).
Raporty okresowe zostaną przekazane przez emitenta po zakończeniu notowań w danym dniu.

Jednocześnie emitent wskazuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze od dnia 31 marca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

Z dn. 31.01.2020

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w 2020 roku, RESBUD SE informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych1:

31.03.2020-30.04.2020: przed publikacją raportu rocznego za rok 2019 roku
31.08.2020-30.09.2020: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

UWAGA:
Kierując się najlepszymi praktykami, RESBUD SE wdrożył zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników okresowych. W związku z tym, Spółka nie będzie prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami oraz inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników półrocznych i rocznych. W tych okresach komunikacja RESBUD SE z rynkiem jest ograniczona do poziomu wynikającego z przepisów prawa oraz do odpowiedzi na zapytania ogólne i techniczne. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy transparentność działania i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

1Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.Spółka, może zezwolić na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z Art. 19 ust 12 MAR oraz Art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. W takim jednak przypadku, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek obrotu w okresie zamkniętym należy złożyć do Spółki uzasadniony pisemny wniosek o zgodę na przeprowadzenie natychmiastowej transakcji. We wniosku należy opisać planowaną transakcję oraz wyjaśnić, jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji.Spółka również przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Spółki do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Do góry