Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszcza do obrotu giełdowego bonusowe akcje RESBUD SE

07.12.2023

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszcza do obrotu giełdowego bonusowe akcje RESBUD SE

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 5 grudnia 2023 roku, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczono 78 873 421 akcji zwykłych RESBUD SE, serii A, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,11 EUR każda. Akcje te zostały wyemitowane przez RESBUD SE na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z 23 maja 2022 r. Była to tzw. emisja bonusowa akcji.

Wskazane akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 12 grudnia 2023 r., po dokonaniu w tym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ich asymilacji z dotychczas notowanymi akcjami spółki.

 

Przesłanki przeprowadzenia emisji bonusowej

W wyniku dokonanego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki z września 2020 roku podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE, nastąpiło zmniejszenie wartości kapitału zapasowego, który został przeznaczony na finansowanie emisji bonusowej (wyksięgowanie z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy). Zarząd RESBUD SE, chcąc umożliwić wszystkim udziałowcom spółki udział w pośredniej dystrybucji środków z kapitału zapasowego oraz odpowiadając na postulaty zgłaszane przez część akcjonariuszy Spółki, podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, czyli przeprowadzenia tzw. emisji bonusowej. Akcje bonusowe (premiowe) pokryte zostały ze środków zgromadzonych z premii emisyjnej (agio emisyjnej) kwotą w wysokości 8 676 077 EURO.

Akcje zostały przydzielone automatycznie podmiotom, które były akcjonariuszami RESBUD SE w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 17.00 CET, czyli po zakończeniu sesji giełdowej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na każde posiadane przez akcjonariuszy spółki trzy akcje RESBUD SE przypadła jedna sztuka akcji bonusowej. W związku z emisją premiową akcjonariusze nie byli zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek wpłat na akcje.

 

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, elektroenergetyki i inżynierii lądowej oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. Wchodzące w skład jego portfolio

 

inwestycyjnego spółki (Conpol Sp. z o.o., Uniwersim Sp. z o.o. oraz Elektrqishloqqurilish JSC z siedzibą w Taszkiencie – poprzez spółki: Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC), zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami

 

budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

Kontakt IR: ir@resbud.pl

Do góry