Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za 2022 rok

Z dn. 02.05.2023

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za 2022 rok

Podstawa prawna: § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy RESBUD SE za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.,  wraz opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE i jej spółek zależnych, na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022r., oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym podsumowanie istotnych zasad rachunkowości, a także sprawozdanie zarządu z działalności Grupy RESBUD SE w 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie w/w dokumenty (w formacie .xhtml) wraz z elektronicznymi podpisami (.xhtml.Xades) zostały przekazane KNF w Skonsolidowanym Raporcie rocznym SRR 2022 w dniu 2 maja 2022 roku.

Do góry