Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok

Z dn. 07.10.2022

Raport audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października 2022 r. otrzymał  raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RESBUD SE za 2021 rok, w którym audytor –  KPMG Baltics OÜ z siedzibą w Talinie („Biegły Rewident”) odmówił wydania opinii z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych RESBUD SE i jej spółek zależnych, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony w tym dniu oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym podsumowanie istotnych zasad rachunkowości.

Audytor jako uzasadnienie odmowy wydania opinii z badania wszystkich wymienionych sprawozdań finansowych wskazał na wagę spraw opisanych części raportu p.n. Podstawa odmowy wyrażenia opinii, w oparciu o które, jak podał,  nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, które stanowiłyby podstawę do wydania opinii z badania o tym skonsolidowanym sprawozdania finansowym. Szczegółowy raport audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W odpowiedzi na przesłany dokument, Zarząd RESBUD SE wystosował do Audytora Stanowisko Emitenta odnoszące się do przedstawionych przyczyn odmowy wydania opinii, uznając je za nieuzasadnione, a częściowo nawet za niezgodne ze stanem faktycznym ujawnionym w toku procesu audytu. W ocenie Spółki, popartej opiniami specjalistów biorących udział w procesie przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych RESBUD SE i jej spółek zależnych, szereg zarzutów ze strony biegłego rewidenta nie poparto żadnymi konkretnymi przykładami, ograniczając się do ogólnikowych stwierdzeń, które Spółka może podważyć wskazując na konkretne przesłane dane lub wyjaśnienia.

Zarząd Spółki podejmie przewidziane prawem działania celem wyjaśnienia podstaw odmowy wydania opinii przez Audytora, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż ten sam audytor w kwietniu 2022 roku wydał pozytywna opinię z badania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego RESBUD SE za okres 9 miesięcy 2021.

Zaistniała sytuacja nie wpływa na kontynuację działalności spółek grupy oraz realizację przyjętej przez Grupę RESBUD SE polityki rozwoju.

Do góry