Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 36/2023 – Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 78 873 421 akcji RESBUD SE

Z dn. 06.12.2023

Raport bieżący nr 36/2023 – Informacja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 78 873 421 akcji RESBUD SE

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”), informuje, że zgodnie z decyzją  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2023r.,  do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostało 78 873 421 akcji zwykłych, serii A, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,11 EUR każda, wyemitowanych przez Spółkę RESBUD SE na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 23 maja 2022r. (emisja bonusowa).

Wskazane akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem  12 grudnia 2023r., po dokonaniu w tym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ich asymilacji z dotychczas notowanymi akcjami Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 w zw. z §17 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Do góry