Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 13/2024: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Z dn. 21.06.2024

Raport bieżący nr 13/2024: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2024r. otrzymał od DKW Polska OÜ, będącej uprawnionym akcjonariuszem Spółki, informację o zgłoszeniu następujących kandydatur na Członków Rady Nadzorczej RESBUD SE nowej kadencji:

– Pana Maciej Grabowskiego

– Pana Dariusza Krawczyka

– Pana Alaxeya Petrov

– Pana Sergiusza Pietrosza

– Pana Andrzeja Sadowskiego

– Pana Roberta Wąchały

 

Powyższe kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem na dzień 26 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2024 z dnia 29 maja 2024 r.), przewidującego w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  nowej kadencji.

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Maciej Grabowski, Pan Dariusz Krawczyk, Pan Andrzej Sadowski oraz Pan Robert Wąchała spełniają kryteria niezależności określone w  punkcie 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Życiorysy zawodowe oraz oświadczenia kandydatów Emitent przekazuje w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry