Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 21/2022: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem – KPMG Baltics OÜ

Z dn. 22.11.2022

Raport bieżący nr 21/2022: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem – KPMG Baltics OÜ

Podstawa prawna: inne przepisy

 

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. wypowiedział umowę zawartą z KPMG Baltics OÜ z siedzibą w Talinie („Biegły Rewident”) o świadczenie usług audytorskich oraz przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 Spółki i spółek zależnych od Emitenta („Umowa”).

Umowa została zawarta dnia 30.11.2021 na okres 2 (dwóch) lat. Przedmiot Umowy obejmował wykonanie usług atestacyjnych polegających na:

  1. a) badaniu rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. oraz
  2. b) badanie skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 r.

Przyczyną wypowiedzenia umowy nie były rozbieżności opinii w kwestiach dotyczących rachunkowości lub działań Biegłego Rewidenta.

Wypowiedzenie umowy z Biegłym Rewidentem ma związek przede wszystkim z finalizowanym procesem przeniesienia siedziby Emitenta z Republiki Estońskiej do Rzeczpospolitej Polskiej. Po zmianie siedziby Emitent będzie podlegał w pełnym zakresie regulacjom prawa polskiego i uzasadnione jest, aby badanie sprawozdań finansowych przeprowadził audytor działający na rynku polskim.

Jednocześnie Emitent jako przyczynę wypowiedzenia wskazał utratę zaufania do Biegłego Rewidenta. Spółka otrzymała badanie za roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w dniu 7 października 2022 roku. Uzgodniony termin wymagalności zgodnie z Umową przypadał na 25 kwietnia 2022 r. Uchybienia w terminach otrzymania audytu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w odpowiednim czasie były dla Emitenta nie do zaakceptowania ze względu na rygorystyczne wymogi w zakresie ujawniania informacji finansowych, jakim podlega Emitent.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 7 października 2022 r., w którym Emitent informował o odmowie wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych RESBUD SE i jej spółek zależnych na dzień 31 grudnia 2021 r., Emitent wskazuje także , iż między Biegłym Rewidentem i Emitentem istnieją różnice zdań dotyczące przyczyny odmowy wydania opinii, o których Emitent informował w treści raportu.

O złożeniu wypowiedzenia i jego okolicznościach Emitent poinformuje organ nadzoru nad audytorami, zgodnie z wymogami estońskiej ustawy o biegłych rewidentach (Audiitortegevuse seadus).

Spółka dokonała wyboru nowego audytora do zbadania sprawozdań finansowych Emitenta i jego spółek zależnych, o czym informowała raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Do góry