Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 10/2021

Z dn. 23.04.2021

Raport bieżący nr 10/2021

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. /
Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meetingconvened on 23 April 2021.
[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie oddziału spółki na terenie Polski, zwołane w dniu 25 marca 2021 roku. Informacja na temat zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raportach bieżących numer 6/2021, 7/2021 i 8/2021.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 23 kwietnia 2021 roku zostały powzięte uchwały numer 1, 3 i 4 zgodnie ze zmienioną agendą na podstawie raportu 8/2021.

Nie podjęto uchwały numer 2 tj. uchwały dotyczącej ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru audytora zgodnie z propozycją zawartą w projekcie uchwały numer 1 tj. Number RT OÜ.

Podjęte uchwały zapadły następującą ilością głosów:
Za: 146 492 368 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwałom oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2021 roku obecni byli następujący akcjonariusze:

Alexey Petrov posiadający 102 660 820 akcji, stanowiących 43,38 % głosów na NWZ oraz
DKW Polska OÜ posiadający 43 831 548 akcji, stanowionych 18,52% głosów na NWZ.
Na NWZ obecni byli akcjonariusze reprezentujący 61,91 % kapitału zakładowego.
[English version]
legal basis – other regulations
The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn, informs that on 23 April 2021 the Extraordinary General Meeting convened on 25 March 2021 was held in company’s branch office in Poland. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was published on the issuer’s website and in the current reports number 6/2021, 7/2021 and 8/2021.
During the Extraordinary General Meeting held on 23 April 2021, resolutions 1, 3 and 4 were adopted in accordance with the amended agenda included in report 8/2021.
Resolution number 2 regarding determination of the number of members of the Supervisory Board of the Company wasn’t adopted.
The General Meeting elected the auditor in accordance with the proposal contained in the draft resolution number 1, i.e. the Number RT OÜ.
Adopted resolutions were passed by the flowing votes:
In favor: 146 492 368 votes, i.e. 100% of the votes represented at the AGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the AGM
At the Extraordinary General Meeting held on 23 April 2021 the following shareholders were present:
Alexey Petrov holding a 102 660 820 of shares, representing 43,38 % of the votes at the EGM and
DKW Polska OÜ holding 43 831 548 shares, representing 18,52% of the votes at the EGM.
Shareholders representing 61,91 % of the share capital were present at the EGM.
Do góry