Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Current report No. 04/2021

Z dn. 09.03.2021

Current report No. 04/2021

Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. /  Registration of the amendments to the Articles of Association and increase of share capital.
[English version below Polish]
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 9 marca 2021 roku otrzymał informacje z estońskiego rejestru handlowego, dotyczącą rejestracji zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału
zakładowego. Przedmiotowa zmiana związana jest z podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 7 września 2020 roku. Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego stanowi kontynuację informacji przekazywanych w raportach bieżących numer 29/2020, 31/2020, 32/2020 oraz 3/2021.
Zmianie uległy postanowienia zawarte w punktach 2.1 i 2.4 statutu RESBUD SE. Aktualne brzmienie przedmiotowych punktów jest następujące: „2.1. Minimalny kapitał spółki to 7 975 000 euro, a maksymalny
kapitał to 31 900 000 euro. 2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72 500 000, największa liczba akcji spółki to 290 000 000”. W załączeniu do niniejszego raportu spółka przekazuje tekst jednolity statutu w języku polskim, estońskim oraz angielskim.
Jednocześnie działając na podstawie § 1875 estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych emitent informuje, że kapitał zakładowy RESBUD SE od dnia 9 marca 2021 roku wynosi 26 028 229 (dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Euro. Całkowita ilość głosów oraz akcji bez wartości nominalnej od dnia 9 marca 2021 roku wynosi 236 620 263 akcji.
[English version]
legal basis – art. 17 MAR
The Management Board of RESBUD SE, registered office in Tallinn, informs that on 9 March 2021 it received information from the Estonian commercial register, concerning the registration of amendments to the Articles of Association and increase of share capital. This amendment is related to the increase of share capital adopted on 7 September 2020. Information on the increase in share capital is a continuation of the information’s provided in current reports no. 29/2020, 31/2020, 32/2020 and 3/2021.
The point 2.1 and 2.4 of the Articles of Association of RESBUD SE have changed. The actual wording of the mentioned points is as follows: “2.1 The minimum amount of share capital of the Company is 7 975 000 Euros, and the maximum amount of share capital is 31 900 000 Euros. 2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 72 500 000 shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 290 000 000 shares.”. In the attachment to this report, the Company provides consolidated text of the Articles of Association in Polish, Estonian and English.
At the same time, acting on the basis of Paragraph 1875 of the Estonian Securities Market Act, the issuer informs, that the share capital of RESBUD SE from 9 March 2021 is 26 028 229 (twenty-six million twenty-eight thousand two hundred and twenty-nine) Euro. The total number of votes and non-par value shares as of March 9, 2021 is 236 620 263.
Do góry