Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Current report No. 03/2021

Z dn. 04.02.2021

Current report No. 03/2021

Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. / Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.
[English version below Polish]
Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.
Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 4 lutego 2021 roku Spółka nabyła udziały w spółkach: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% udziałów, Conpol Sp. z o. o. – 61,36% udziałów oraz Energokompliekt OOO – udział 83,7% w kapitale zakładowym. Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. Emitent przypomina, że na skutek zapisów na akcje przydzielono łącznie 218.520.263 sztuk akcji nowej emisji. Pokrycie nowych akcji nastąpiło za pośrednictwem wkładów niepieniężnych w postaci udziałów spółek wskazanych powyżej. Emitent przypomina, że cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wynosi 0,1467 EURO. Całkowita wartość nowych akcji wynosi 32.056.923 EURO.
Nabycie w dniu 04 lutego 2021 roku udziałów powoduje obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez emitenta, począwszy od 2021 roku z następującymi spółkami: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% udziałów, Conpol Sp. z o. o. – 100% udziałów oraz Energokompliekt OOO – 100% udziałów (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio).
Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey
Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ).
Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji przekazanych w raportach numer 29/2020, 31/2020 oraz 32/2020.
[English version]
legal basis – art. 17 MAR
The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 4 February 2021 the company acquired shares in: Uniwersim Sp. z o. o. – 100%, Conpol Sp. z o. o. – 61.36% and Energokompliekt OOO – 83.7% in share capital. The acquisition of shares in these companies is a part of the share issue process, adopted on 7 September 2020. The issuer reminds, that a total of 218,520,263 shares of new emission have been allocated in result of a subscription. The new shares were covered by in-kind contributions in the form of shares of the companies mentioned above. The issuer recalls that the issue price of one new issued share is EUR 0.1467. The total value of the new issued shares is EUR 32,056,923.
The shares acquired on 4 February 2021 obligate issuer to prepare consolidated financial statements from 2021 year with the following companies: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% share, Conpol Sp. z o. o. -100% share and Energokompliekt OOO – 100% share (87.8% directly and 12.2% indirectly).
The agreements concluded on 4 February 2021 confirm the preliminary assessments of the Management Board regarding the composition of the shareholders structure after increase share capital. After the registration of new issued shares, none of the shareholders shall exceed the threshold of 50% votes at the general meeting. In addition, Alexey Petrov and Iwona Długosz (through DKW Polska OÜ) will remain the largest shareholders of the Company. The last stage related to the issue of shares will be the submission of an application to t.he Estonian commercial register for registration of an increase in the share capital. The issuer shall provide information on the increase as soon as it receives the decision from the commercial register
This report updates the information provided in reports 29/2020, 31/2020 and 32/2020.
Do góry