Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

RESBUD SE opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

Z dn. 03.10.2023

RESBUD SE opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

2 października br., po godz. 16:00, RESBUD SE opublikował sprawozdanie finansowe Grupy za pierwsze półrocze 2023 r. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w raportowanym okresie 5,3 mln zł, a strata netto – 37,3 mln zł. Ujemny wynik finansowy to skutek odpisu wynikającego z zawartych przez Spółkę umów, w efekcie których RESBUD SE przeniósł na rzecz firmy UESK AO swoje udziały w spółce ENERGOKOMPLEKT OOO i objął pakiet kontrolny w spółce JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”, uważanej za jednego z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej. Transakcja ta umożliwia RESBUD SE ekspansję na dynamiczny rynek w tym regionie świata oraz oznacza finalizację transformacji portfolio Grupy po wybuchu wojny na Ukrainie.

Pierwsze półrocze tego roku było dla naszej Grupy okresem intensywnych działań w celu sprzedaży rosyjskiego aktywa w portfolio RESBUD SE – firmy ENERGOKOMPLEKT OOO. Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę, którą jednoznacznie potępiliśmy, poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby nam na odpowiedzialne wycofanie się z rosyjskiego rynku, w sposób zabezpieczający interesy naszych akcjonariuszy. Efektem prowadzonych przez nas wielomiesięcznych negocjacji jest nabycie przez RESBUD SE udziałów w spółce JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”, przy jednoczesnym przeniesieniu na zbywającego 100% posiadanych przez nas udziałów w ENERGOKOMPLEKT OOO. Rosyjskie aktywa wymieniliśmy na udziały w spółce będącej liderem na dynamicznie rozwijającym się rynku elektroenergetycznym w środkowej Azji – mówi Krzysztof Długosz, Prezes Zarządu RESBUD SE.

W opinii Zarządu RESBUD SE zawarcie transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”, uważanej za jednego z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej i wykazującej duży potencjał rozwojowy, przy jednoczesnym pozbyciu się aktywów rosyjskich z portfolio Grupy, należy uznać za duży sukces w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, gdy większość wycofujących się z Rosji firm oddawało swoje tamtejsze aktywa znacznie poniżej ich wartości rynkowej.

Zawarte we wrześniu umowy wiązały się jednak z koniecznością dokonania jednorazowych odpisów związanych z utratą wartości w spółce ENERGOKOMPLEKT OOO w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym RESBUD SE za I półrocze 2023 r. – odpowiednio w wysokości 21 mln zł i 40,15 mln zł. Utworzone odpisy związane są wyłącznie z wojną prowadzoną przez Rosję i Ukrainę, a w opinii Zarządu Spółki nie oddają rzeczywistej wartości biznesowej i gospodarczej ENERGOKOMPLEKT OOO.

W I półroczu 2023 roku spółki zależne RESBUD SE — Uniwersim Sp. z o.o. oraz ENERGOKOMPLEKT OOO — zwiększyły swoje przychody i zyski w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Z kolei spółka Conpol Sp. z o.o. prowadziła (i nadal prowadzi) prace przygotowawcze do realizacji znaczącego kontraktu zagranicznego, który aktualnie negocjuje.

Okres pierwszego półrocza 2023 r. to dla RESBUD SE także intensyfikacja działań organizacyjnych wynikających przede wszystkim z faktu przeniesienia siedziby Spółki na terytorium Polski. Wiązało się to z koniecznością przygotowania i wdrożenia licznych procedur i polityk dotyczących zasad funkcjonowania Spółki, wymaganych przez przepisy prawa. W związku ze zmianą siedziby RESBUD SE, w raportowanym okresie prowadzone były również działania związane ze zmianą depozytu macierzystego dla akcji Spółki. Z uwagi na liczne wymogi formalne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz depozytu estońskiego NASDAQ CSD, finalizacja transferu akcji do polskiego depozytu planowana jest na październik 2023 r.

Kolejnym krokiem w procesie przekształceń i rozwoju RESBUD SE, warunkowanym uprzednią finalizacją w zakresie zmiany depozytu macierzystego, jest wprowadzenie do obrotu giełdowego dodatkowej puli akcji RESBUD SE wyemitowanych w ramach tzw. emisji bonusowej (premiowej) w 2022 roku. Działanie to planowane jest na IV kw. br. Pozwoli ono na zwiększenie dostępności papierów wartościowych Spółki na rynku tradycyjnym oraz przyczyni się do umocnienia jej pozycji, stwarzając korzystniejsze warunki dla prowadzonej przez RESBUD SE działalności – mówi Joanna Dyja, Członek Zarządu RESBUD SE.

W I półroczu br. doszło również do znaczącego wzmocnienia Rady Nadzorczej RESBUD SE – 28 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu tego organu pana Dariusza Krawczyka, bardzo doświadczonego menadżera, który zarządzał licznymi międzynarodowymi i polskimi grupami kapitałowymi, w tym notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dariusz Krawczyk pełnił funkcje zarządcze m.in. w takich spółkach jak: Boryszew Automotive Plastics sp. z o.o., POLNORD S.A., CIECH S.A., Synthos S.A., Energetyka Dwory S.A., PSE-Centrum Sp. z o.o. W ciągu swojej dotychczasowej kariery z powodzeniem opracowywał i wdrażał strategie rozwojowe dużych firm, realizował programy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz programy optymalizacji wydajności spółek.

 

Szczegóły transakcji nabycia udziałów w JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”

W dniu 6 września 2023 r. RESBUD SE oraz jego spółka zależna – Conpol sp. z o.o., zawarły umowę, na mocy której nabyły 100% udziałów w spółkach GRID SOLUTIONS Sp. z o.o. oraz UNITED GRID SOLUTIONS Sp. z o.o., posiadających pakiet kontrolny spółki JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH” z siedzibą w Taszkiencie (Republika Uzbekistanu), czyli 95 144 akcje, reprezentujące 58,41% w kapitale zakładowym spółki JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”. Nabycie udziałów nastąpiło z dniem podpisania umowy przez obie jej strony.

Tytułem zapłaty ceny za nabywane udziały RESBUD SE oraz Conpol Sp. z o.o. przeniosły na zbywającego, tj. URAL POWER ENGINEERING CONSTRUCTION COMPANY, 100% posiadanych udziałów spółki zależnej ENERGOKOMPLEKT OOO, wchodzącej dotychczas w skład Grupy RESBUD, a ponadto zobowiązane są do dokonania dopłaty pieniężnej w maksymalnej wysokości równej 9,99 mln USD, w terminie do dnia 5 stycznia 2025 r. Transakcja ta spowodowała również spłatę przez RESBUD SE i Conpol długoterminowych pożyczek.

Zawarcie transakcji spowodowało wyłączenie z dniem 6 września spółki ENERGOKOMPLEKT OOO z Grupy RESBUD, przy jednoczesnym włączeniu w III kwartale 2023 roku do Grupy RESBUD spółki JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”, uważanej za jednego z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznych w Azji Środkowej.

 

O spółce JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH”

JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH” jest spółką działająca w sektorze elektroenergetyki, zajmującą się produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych w Republice Uzbekistanu, a także produkcją wyrobów stalowych i żelbetowych. Spółka zatrudnia ok. 900 osób, a jej park maszynowy liczy 430 maszyn, w tym m.in. ciężarówki, buldożery, żurawie samochodowe, maszyny hydrauliczne, koparki czy mobilne stacje zasilania.

JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH” jest uważana za jednego z wiodących wykonawców obiektów sieci elektroenergetycznej w  Azji Środkowej – wykonywał prace energoelektryczne dla takich firm produkcyjnych jak: Hyundai Engineering, Eriell, Hengyuan Group Co. Ltd. czy Lukoil. Przedsiębiorstwo posiada w swoich aktywach Fabrykę Konstrukcji Żelaznych Namangan, Fabrykę Wyrobów Betonowych Kuvasoy, Zakład Produkcji Urządzeń Technologicznych w Taszkencie i inne aktywa.

JSC „ELEKTRQISHLOQQURILISH” obecnie realizuje następujące projekty: napowietrzną linię elektroenergetyczną 220 kV z TPP Syrdarya do podstacji 220 kV Zafarabod, dwutorową napowietrzną linię elektroenergetyczną 110 kV, napowietrzną linię elektroenergetyczną 110 kV i część konstrukcyjną podstacji 110/35/10 kV „Suffa” w strefie rekreacyjnej „Zomin”, a także opracowuje projekt pn. „Budowa i rozbudowa otwartej rozdzielni napowietrznej linii 220 kV z »Talimarjan TPP« do »Nishan FES« w regionie Nishan; Rozbudowa otwartej rozdzielni Talimarjan TPP z instalacją zestawów ogniw 220 kV”.

 

RESBUD SE

RESBUD SE to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się europejski holding, działający na rynku budownictwa, elektroenergetyki i inżynierii lądowej oraz dostaw materiałów dla sektora budowlanego i energetycznego, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Łączy nowoczesne podejście do biznesu z 70-letnim doświadczeniem w przemyśle budowlanym. Wchodzące w skład jego portfolio inwestycyjnego spółki (Conpol Sp. z o.o. Uniwersim Sp. z o.o. oraz JSC „Elektrqrqishloqqurilish” Aksiyadorlik jamiyati z siedzibą w Taszkiencie  – poprzez spółki: Grid Solutions LLC oraz United Grid Solutions LLC), zajmują się przede wszystkim: budową obiektów inżynierii lądowej na traktach drogowych i kolejowych, wznoszeniem konstrukcji żelbetowych, robotami budowlanymi, inżynierią lądową, produkcją mas bitumicznych i betonów, produkcją, budową, instalacją i modernizacją linii energetycznych oraz budową podstacji energetycznych, a także dostawą materiałów i sprzętu dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Kontakt dla mediów: media@resbud.pl

Kontakt IR: ir@resbud.pl

Do góry