Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 28 czerwca 2023 roku

Z dn. 31.05.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 28 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki RESBUD SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2023 roku, które rozpocznie się o godz. 11:30 w Modlniczce przy ulicy Zielnej 20, z następującym

porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2022 rok,
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RESBUD SE za rok 2022,
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy RESBUD SE w roku obrotowym 2022,
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2022,
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty niepublikowane wcześniej, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Do góry