Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Z dn. 27.06.2024

Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  w dniu 26 czerwca 2024 r. powołało członków Rady Nadzorczej  Emitenta na nowa kadencję, w składzie:

  1. Pan Maciej Grabowski
  2. Pan Dariusz Krawczyk
  3. Pan Alexey Petrov
  4. Pan Sergiusz Pietrosz
  5. Pan Andrzej Sadowski
  6. Pan Robert Wąchała

Panowie: Maciej Grabowski, Dariusz Krawczyk, Andrzej Sadowski i Robert Wąchała spełniają kryteria niezależności określone w  punkcie 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w formie życiorysów zawodowych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Do góry