Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Raport bieżący nr 27/2023: Zmiana statutu Spółki RESBUD SE

Z dn. 20.09.2023

Raport bieżący nr 27/2023: Zmiana statutu Spółki RESBUD SE

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 19 września 2023 roku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2023 roku.

W Statucie wprowadzono następującą zmianę:  § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.704.306,00 EURO (trzydzieści cztery miliony siedemset cztery tysiące trzysta sześć EURO) i dzieli się na 315.493.684 (trzysta piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,11 EURO (jedenaście eurocentów) każda akcja, o numerach od A000000001 do A 315493684.”

Tekst jednolity statutu Spółki został przyjęty uchwałą nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2023 roku i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem:  https://resbud.pl/lad-korporacyjny/.

 

Podstawa prawna:

  • 5 pkt 1 i § 6 pkt.1), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Do góry