Privacy policy

To use our website, you must accept the privacy policy and GDPR.
read more
Accept Cancel

Kalendarium

Calendar of corporate events

12.01.2023

Kalendarium inwestora 2023 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Modlniczce („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. –   dnia 28 kwietnia 2023 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. –  dnia 30 maja 2023 r.

– Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. –  dnia 2 października  2023 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – dnia 29 listopada 2023 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §62 ust.1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (”Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. i II kwartał 2023 r.

19.01.2022

Kalendarium inwestora 2022 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje:

  • raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany 29 kwietnia 2021 roku,
  • raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 roku.

Ustalone przez Spółkę terminy przekazania raportów okresowych, są zgodnie z obowiązkami zawartymi w estońskiej ustawie o rynku papierów wartościowych (Väärtpaberituru seadus). Raporty okresowe zostaną przekazane przez emitenta po zakończeniu notowań w danym dniu.

Jednocześnie emitent wskazuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze od dnia 31 marca 2022 roku do dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

19.01.2022

Kalendarium inwestora 2021 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje:

  • raport roczny za 2020 rok zostanie przekazany 30 kwietnia 2021 roku,
  • raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2021 roku.

Ustalone przez Spółkę terminy przekazania raportów okresowych, są zgodnie z obowiązkami zawartymi w estońskiej ustawie o rynku papierów wartościowych (Väärtpaberituru seadus). Raporty okresowe zostaną przekazane przez emitenta po zakończeniu notowań w danym dniu.

Jednocześnie emitent wskazuje, że zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze od dnia 31 marca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

31.01.2020

Kalendarium inwestora 2020 r.

Tallin, 2020-01-31
Kalendarz raportów 2020
Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) zarząd Resbud S.E. informuje o terminach publikacji raportów okresowych:

Raport półroczny:
– za I półrocze – 30 września 2020.

Raport roczny:
– za zakończony 2019 rok – 30 kwietnia 2020.

Zarząd Resbud S.E. informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał.

Up