Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 51/2012 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Rzeszów : 2012.12.14
Raport Bieżący NR 51/2012
Data sporządzenia: 14-12-2012.

Spółka: RESBUD S.A.

Temat:
Zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.)

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie informuje, że wobec złożenia w dniu 8.11.2012r. przez nabywców warrantów subskrypcyjnych akcji serii B zapisów na akcje nowej emisji o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 47/2012, w dniu 14.12.2012r. doszło do wydania 1.633.000 akcji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,72 zł ich nabywcom w rozumieniu art. 451 § 2 k.s.h.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii B została dokonana na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r. w sprawie: "emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012r. z dnia 20.04.2012r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło częściowo  do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 4.253.560 zł i dzieli się na 2.473.000 akcji o wartości nominalnej 1,72 zł.
Wszystkie akcje Emitenta są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i wyemitowane zostały w cenie emisyjnej 5 zł za akcję .
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl