Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Raporty bieżące

 

RB - 48/2012 - Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B

Rzeszów : 2012.11.29

Raport Bieżący NR 48/2012

Data sporządzenia: 28-11-2012

Spółka: RESBUD S.A.

 

Temat:

Częściowe zamknięcie emisji akcji serii B

 

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm)

 
Treść Raportu:

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie  niniejszym informuje, że dniu 08.11.2012r. częściowo zakończona została emisja akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł trzy umowy objęcia akcji serii B obejmujące łącznie 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty 72/100) i wartości emisyjnej 5,00 zł (pięć złotych 00/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.808.760 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i emisyjnej 8.165.000 zł. (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

 

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r.

 

Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 08 listopada 2012r.

data zakończenia subskrypcji - 08 listopada 2012r.

 

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło. 

 

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.633.000 akcji serii B.

 

4.Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.

 

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.633.000 akcji serii B.

 

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1.633.000  akcji serii B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

 

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,00 zł.

 

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach częściowej emisji akcji serii B złożono 3 zapisy. Zapisy zostały złożone przez 3 osoby prawne.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Częściowa emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez 3 podmioty.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B.

 

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii B to 8.165.000 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

 

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 20 199,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty – 0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 20 199,00 zł,

 

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł (zero złotych 01/100).

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl