Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Informacje finansowe

 

Wybrane informacje finansowe


  w tyś EUR w tyś EUR w tyś EUR


2018.12.31    .
2019.12.31    .
2020.12.31   .
 I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125  0  0
 II.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 298  -93  -266
 III.
Zysk (strata) brutto  89  35  -289
 IV.
Zysk (strata) netto  89  35  -289
 V.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -51  -70  -229
 VI.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -1039  -208  53
VII.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  802  246  147
 VIII.
Przepływy pieniężne netto, razem  -288  -32  -29
 IX.
Aktywa razem  2012  2824  2592
 X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  164  357  615
 XI.
Zobowiązania długoterminowe  4  302  322
 XII.
Zobowiązania krótkoterminowe  160  55  293
 XIII.
Kapitał własny  1848  2467  1977
 XIV.
Kapitał zakładowy  1430  1991  1991
 XV.
Liczba akcji (w szt.)  13000000  18100000  18100000
 XVI.
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w EUR)  -0,01  0,00 -0,02
 XVII.
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w EUR)  -0,01  0,00 -0,02
 XVIII.
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)   0,14  0,14  0,11
 XIX.
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)  0,14  0,14  0,11
 XX.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)  0  0  0


Wybrane dane finansowe - półroczne

  w tyś. EUR w tyś. EUR
  1H2019 1H2020
Zysk z działalności operacyjnej -22 -90
Zysk netto -54 -96
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0 -0,01
EBITDA 0 0
Przychody netto ze sprzedaży 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -80 -115
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0 22
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
46 67
Przepływy pieniężne netto, razem
-34 -26
Aktywa razem 1988 2748
Aktywa trwałe 0 2570
Aktywa obrotowe 187 178
Wskaźnik bieżącej płynności 20,71 2,34
Wskaźnik szybkiej płynności 20,71 1,30
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 444
Zobowiązania długoterminowe 0 368
Zobowiązania krótkoterminowe 96 76
Kapitał własny 1892 2304
Kapitał akcyjny 1430 1991
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 0,13 0,15ANALIZA WSKAŹNIKOWAWspółczynniki rentowności

  2017 2018 2019 2020
Rentowność netto -53,92% 70,36% n/a n/a
ROE -1,91% 4,83% 1,62% -13,01%
ROA -1,68% 4,58% 1,45% -10,67%Współczynniki płynności

  2017 2018 2019 2020
Płynność normalna 5,5867 0,4055 0,60 0,0137
Płynność podwyższona 22,2362 12,5494 2,42 0,1980
Płynność szybka 22,2362 12,5494 3,40 0,5904
Wskaźnik pokrycia zadłużenia 4,8571 -0,3106 -0,20 0,0000Wskaźniki zadłużenia

  2017
2018
2019
2020
udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów  [%] 96,45% 91,85% 87,36% 76,27%
udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach [%] 0,10% 0,20% 10,69% 12,42%
wskaźnik zadłużenia 0,0355 0,0815 0,1264 0,2373


Metodologia obliczenia wskaźników:


Rentowność netto = ( dochody netto / przychody ) * 100%

ROE (zwrot z kapitału) = zysk netto po opodatkowaniu / średnia arytmetyczna wartości kapitału na początek i na koniec roku

ROA (zwrot z aktywów) = zysk netto po opodatkowaniu / średnia arytmetyczna wartość aktywów na początek i na koniec roku

Płynność normalna [ I ]  płynność gotówkowa :
gotówka i jej ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe

Płynność podwyższona [ II ] wskaźnik szybki :
( aktywa obrotowe - zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe

Płynność wysoka [ III ] wskaźnik bieżący :
aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik pokrycia zadłużenia :
przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) / pasywa ogółem

Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów :
całkowity kapitał własny / aktywa ogółem * 100%

Udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach : 
zobowiązania długoterminowe / całkowite zobowiązania * 100 %


AUDYTOR:

Number RT OÜ
kod firmy 10213553 


Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl