Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

tel. +48 12 3071599

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584

tel.: +48 12 3071599


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 26 028 229 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Historia operacji na akcjach

 
RESBUD SA Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)

Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 25.07.2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 498/16 w sprawie wymiany akcji Spółki w związku z ich podziałem (Splitem) uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 07.07.2016r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW z dnia 25.07.2016r. w związku z obniżeniem wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,40 zł każda do wartości 0,10 zł każda z dniem 29.07.2016r. dotychczasowe 9.898.000 akcji Emitenta o wartości 0,40 zł każda ulegnie podziałowi na 39.592.000 akcji o wartości 0,10 zł każda.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.07.2016r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Emitent o rejestracji zmian Statutu Spółki informował raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 20.07.2016r.RESBUD SA Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji spółki (split)
Zarząd spółki Resbud S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w dniu 22.09.2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 811/14 w sprawie wyznaczenia dnia podziału (wymiany) notowanych na rynku regulowanym akcji Spółki .
Na mocy Uchwały nr 811/14 Zarząd KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki , wyznaczył dzień 25 września 2014 r., jako dzień podziału notowanych na rynku regulowanym 2.474.500 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji Spółki o wartości 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda , na 9.898.000 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji (split) przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z dnia 25.08.2014 r. dokonane uchwałą nr 3. Treść uchwały NWZ Emitenta została podana do publicznej wiadomości przez Emitenta raportem bieżącym 39/2014 z dnia 25.08.2014r. Rejestracja zmian Statutu spółki w związku z podziałem akcji nastąpiła w dniu 09.09.2014 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2014 z dnia 10.09.2014 r.

Resbud S.A. częściowe zamknięcie emisji serii B

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym informuje, że dniu 23.01.2013r. częściowo zakończona została emisja akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł jedną umowę objęcia akcji serii B obejmującą 1.500 (jeden tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty 72/100) i wartości emisyjnej 7,05 zł (siedem złotych 05/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.580,00 zł (dwa dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) i emisyjnej 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki" opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r.
Akcje serii B obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji - 23 stycznia 2013r.
data zakończenia subskrypcji - 23 stycznia 2013r.
2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
1.500 akcji serii B.
4.Przy emisji akcji serii B nie miała miejsce redukcja.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.500 akcji serii B.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 1.500 akcji serii B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 7,05 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach częściowej emisji akcji serii B złożono 1 zapis. Zapis został złożony przez osobę fizyczną.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Częściowa emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii B zostały zaoferowane i objęte przez 1 podmiot.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii B.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii B to 10.575,00 zł. (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 5500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 4500,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
d) koszty promocji oferty – 0,00 zł,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 1000,00 zł,
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii B objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii B przypadający na jedną akcję serii B objętą subskrypcją wynosi 3,67zł (trzy złote 67/100).


Pierwsze notowanie RESBUD S.A. na GPW w Warszawie S.A.
 
W dniu 14 września 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął Uchwałę Nr 712/2007, która stanowi:
 
Na podstawie Uchwały Nr 640/2007 Zarządu Giełdy z dnia 23 sierpnia 2007 r., § 38 ust.1 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 2 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 27 września 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki RESBUD S.A. o wartości nominalnej 1,72 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLRESBD00016”,
2) określić dzień pierwszego notowania akcji spółki RESBUD S.A., o którym mowa w pkt 1) i 2), na dzień 27 września 2007 r.
3) notować akcje spółki RESBUD S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „RESBUD” i oznaczeniem RES.
 
Wykluczenie z obrotu akcji RESBUD S.A. na CeTO
 
w dniu 12 września 2007 r. otrzymał uchwałę Zarządu CeTO S.A. z datą 12 września 2007 r., która stanowi, iż na wniosek RESBUD S.A. wyklucza się z obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,72 zł każda, wyemitowanych przez spółkę RESBUD S.A. z zastrzeżeniem, że ostatni dzień obrotu akcjami RESBUD S.A. wyznacza się na dzień obrotu bezpośrednio poprzedzający dzień ich wprowadzenia do obrotu na rynku giełdowym.
  
Dopuszczenie do obrotu akcji RESBUD S.A. na GPW w Warszawie S.A.
 
W dniu 23 sierpnia 2007 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powziął Uchwałę Nr 640/2007 z datą 23 sierpnia 2007 r. dotyczącą dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki RESBUD S.A. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji RESBUD S.A. nastąpi pod warunkiem wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku pozagiełdowym prowadzonym przez CeTO S.A.
  
Początek przeniesienia akcji RESBUD S.A. z CeTO S.A. na GPW w Warszawie S.A.
 
Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym stanowi art. 128 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., nr. 184, poz. 1539 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 tej i w związku z art. 7 ust. 4 pkt 8 Ustawy
Ponadto Zarząd RESBUD S.A. powziął Uchwałę nr 1/2007 Zarządu RESBUD S.A. z dnia 05.01.2007 r. w sprawie przeniesienia notowań akcji RESBUD S.A. z regulowanego rynku pozagiełdowego CeTO S.A. do obrotu na rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała ta otrzymała pozytywną opinię Rady Nadzorczej RESBUD S.A. w Uchwale Nr 2/V/2007 z dnia 19.01.2007 r.
Ponadto w dniu 19 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Uchwale nr 6/2007 zobowiązało Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku MTS — CeTO S.A. na rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  
Notowanie akcji RESBUD S.A. na rynku CeTO S.A.
 
Dzień 08.01.1998 r. był pierwszym dniem obrotu na CeTO S.A. 840 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,72 zł każda, wyemitowanych przez RESBUD S.A.
 
W dniu 11.12.1997 r. Rada Nadzorcza CeTO S.A. powzięła Uchwałę w sprawie wpisania akcji RESBUD S.A. do rejestru papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego obrotu pozagiełdowego.
 
W dniu 20.06.1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło Uchwałę nr 2/97 w sprawie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu regulowanego pozagiełdowego na Centralnej Tabeli Ofert (CeTO S.A.)
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl