WYDARZENIA

 

Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

TIN / Ariregister nr 14617750

VAT: EE102234350

 

RESBUD SE
Oddział w Polsce

Zielna 20, 32-085

Modlniczka k. Krakowa

NIP: 1060007584


Spółka notowana na GPW w Warszawie

 

Kapitał Akcyjny 1 991 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Wydarzenia

 

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia RESBUD S.A. z innym podmiotem.

Rzeszów : 2009.03.30
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2009 roku podjął uchwałę o zamiarze połączenia Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie ( jako spółka Przejmowana) ze spółką ABM SOLID S.A. ( jako spółka Przejmująca ) z siedzibą w Tarnowie.
 
1.    Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:
 
Zdaniem Zarządów Spółek, połączenie będzie korzystne dla akcjonariuszy obydwu łączących się Spółek. Korzyści jakie zostaną osiągnięte w wyniku połączenia to m.in. optymalizacja kosztów działalności, podział oraz koncentrację działalności usługowej, bardziej efektywne wykorzystanie potencjału operacyjnego oraz zapewnienie możliwości rozwoju działalności prowadzonej obecnie przez RESBUD S.A. poprzez ułatwienie pozyskania długookresowego finansowania inwestycyjnego, pozyskiwania nowych kontrahentów i zamówień. Połączenie wiązać się będzie z restrukturyzacją RESBUD S.A., poprzez zwiększenie efektywności pozyskiwania zamówień. 
 
2.    Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej:
 
Zarządy obu Spółek mając na względzie dotychczasową współpracę Spółek, chęć budowania silnego podmiotu gospodarczego realizującego zadania z zakresu budownictwa uznały, iż najbardziej przejrzystą formą integracji, umożliwiającą osiągnięcie zakładanych synergii będzie połączenie ABM SOLID S.A. i RESBUD S.A. w drodze przeniesienia całego majątku RESBUD S.A. jako spółki przejmowanej na ABM SOLID S.A. jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH.
 
3.    Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:
 
Spółka przejmująca:
ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bartla 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 411 835,00 zł.
 
Spółka przejmowana:
RESBUD S.A. w Rzeszowie, al. Okulickiego 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090954 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.444.800 PLN.
 
Na mocy Porozumienia Spółki zobowiązały się do podjęcia i prowadzenia wszystkich działań zmierzających do dokonania połączenia, a polegających w szczególności na:

a) ustaleniu wartości majątku RESBUD SA jako spółki przejmowanej;
b) sporządzeniu oświadczeń o stanie księgowym każdej ze Spółek;
c) sporządzeniu planu połączenia wraz z wszelkimi załącznikami;
d) zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy każdej z łączących się Spółek celem podjęcia uchwał połączeniowych;
e) sporządzeniu innych dokumentów, które okażą się konieczne albo celowe w związku z planowanym Połączeniem.
Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl